Namnfrågor för superlokalen Kvismaren – ett remissförslag

Kvismaren är Närkes bästa och mest besökta fågellokal. Områdets avgränsning och namnsättningen har under ungefär ett decennium stegvis växt fram på Svalan utan att det tagits något helhetsgrepp på frågan. Vissa lokaler, t ex Oset (över 9 000 obsar hittills 2009) har en mycket detaljerad namnsättning medan lokaler som sällan besöks av ornitologer bara har översiktliga namn.

Namnfrågorna i Kvismaren aktualiserades våren 2009 av en motion till Föreningen Kvismare Fågelstations årsmöte. Man gillade inte namnen Östra och Västra Fågelsjön och där fanns ju redan Östra och Västra Kvismaren. Viss förvirring kunde uppstå, främst bland ornitologer som inte kände lokalen så väl. Denna motion har nu gett upphov till en namnrevision för hela superlokalen Kvismaren. Undertecknade, som arbetat med revisionen lägger härmed i enighet fram ett remissförslag. Vi vill att främst att FKFs och NOFs medlemmar ska läsa förslaget och komma med synpunkter innan det slutligt fastställs och rapporteras in till Svalan av dess lokala representant Johan Åhlén, förhoppningsvis kan det börja gälla från 1 januari 2010.

Lokalens avgränsning har reviderats i nordost genom att Restamossen inkluderas. Inom superlokalen Kvismaren är i vårt förslag nu alla områden namnsatta, tillsammans blir det 89 namn (se bilagda kartor).

Några kommentarer
1. Östra och Västra Fågelsjön blir Åslasjön och Fågelsjön.
2. Vi skiljer på lokaler med areell utbredning och punktlokaler, de senare bör användas bara vid observation av överflygande fåglar. (Det kan ju inte stå 1000 sädgäss på Fiskingebron!)
3. Kvismare kanal försvinner som lokal, den är 20 km lång! Istället används angränsande lokalnamn, eventuellt med tilläggsanteckningen ”i kanalen”. Vi behåller med lite tvekan Hammarsån och menar då delen norr om bron eftersom det brukar ligga mycket änder där vissa årstider.
4. Västra rakan används idag flitigt som lokalbeskrivning eftersom åkrarna väster därom inte haft något namn. De heter nu Kilsgårdsåkrarna och Västra rakan bör i fortsättningen närmast användas som en utdragen punktlokal för överflygande fåglar.
5. Det finns i detta förslag bara ett torn i Kvismaren, det gamla välkända vid Rysjön.
6. ”Vindskyddet, Killingemaden” har vållat en viss förvirring bland äldre ornitologer. På den platsen låg den gamla Hammarladan och vi ändrar nu namn till Hammarkullen i analogi med Öby kulle och Ormkullen. Alla paralleller med Göteborg får vi förtränga.
7. Hammarmaden återtar sin tidigare utbredning. Bara maderna omkring Killingen kallas i fortsättningen Killingemaden. Plattformen vid ån kallas ”Ormkullplattformen”, lite långt kanske, men alla förstår vad som avses!

Vi i arbetsgruppen är tacksamma för alla synpunkter på föreliggande förslag. Tala med någon av oss undertecknade eller skicka kommentaren senast 15 november 2009 till jan.sondell@telia.com som fungerat som sekreterare i gruppen.

Åke Pettersson, Kalle Schölin, Jan Sondell och Johan Åhlén