Fullföljande av restaureringsåtgärder i Östra Kvismaren

För närvarande pågår den sista delen av restaureringen vid Kvismaren i Östra Kvismaren. Förhoppningen är att åtgärderna skall vara slutförda nästa år, men det beror delvis på vilka förhållandena blir under kommande vinter. Området sydväst om Vinkelkanalen (Hammarbotten) är nu klart och omklassat från betesmark till våtmark.

Området i nordvästra delen av Östra Kvismaren mellan Vinkelkanalen, Hammarkanalen och Kvismare kanal (ej namngett än) ska fräsas under senhösten och en del av vallen ska färdigställas. Till våren ska området stå färdigt. Vatten ska vid behov kunna pumpas in och här kommer det att bli en sjöyta med vassmosaik.

Det centrala vassområdet beläget mellan Fiskinge- och Värstamaderna samt Hammarbotten (området saknar namn) är under konstruktion. Vallmassor är uppgrävda längs hela sträckningen. Här kommer vassen att behållas men troligen blir det någon form av zonering mellan vall och vass med smala grunda vattenområden mot vallarna. Det är dock viktigt att behålla relativt homogena vassområden.