Forskningsbidrag till ortolanprojektet

Vilt- och naturvårdskommittén vid Örebro läns landsting har beslutat att ge forskningsbidrag till fågelstationen. Pengarna ska användas i fågelstationens projekt för att hitta åtgärder som gynnar ortolansparvens häckning.

Projektplanen innehåller i huvudsak tre delar:

  1. Antalet häckningsrevir ska kartläggars och i samarbete med markägarna ska lämpliga ytor öppen jord lämnas under häckningsperioden.
  2. De häckande fåglarnas matning ska följas upp och noteringar ska göras på vilka markytor fåglarna födosöker. Markslagen delas upp i bar jord, vårsådd, höstsådd, potatisåker och vägmark.
  3. På de fem markslagen ska även insekter fångas för att få grepp på antal och artgrupper.

Arbetet ska utföras i två försöksområden, dels vid Ängfallet och dels omkring Husön, Sörön och södra Restamossen. Redan nu kan nämnas att ortolansparven förekommer med ungefär samma antal fåglar i år som ifjol.

FKF tackar för bidraget!