Forskningsprogrammet vid Kvismare fågelstation 2009

År 2009 kommer 17 projekt att drivas i fågelstationens regi, se förteckningen nedan. Du kan medverka i flera av dem genom att rapportera observationer av olika slag. Notera dina observationer på Svalan eller via e-post: (the_staff@kvismaren.org) till stationen. Du kan också ringa (019-23 80 31) och tala med platschefen Jan Rees.

De observationer vi är mest intresserade av är:

  • Totalsiffror på tranor och gäss i Kvismarområdet perioden mars – november. (På Svalan framgår det inte om ett antal är totalantalet räknade i området eller de fåglar som observatören just råkar se där han befinner sig.)
  • Havsörnens bytesval. Ser Du en havsörn i Kvismaren jaga och slå byte, rapportera detta till stationen. Vilken typ av byte togs? Kunde Du bestämma art? Särskilt intressant är s k kleptoparasitism – alltså om örnarna ta byte från någon annan rovfågelart, t ex fiskgjuse eller brun kärrhök.
  • Vi driver ett nytt projekt angående ortolansparv 2009. Fem tänkbara revir har iordningställts genom röjning och ska nu, om vi tolkat ortolanens biotopkrav rätt, locka sträckande fåglar till etablering. Alltså, rapportera alla ortolansparvar Du ser och hör våren 2009! Ange lokalen så noga som möjligt (t ex i Svalans anteckningskolumn).
  • Pungmes. Rapportera alla pungmesar Du ser och hör till Andreas Tranderyd – 073-7170852.

Jan Sondell
Forskningsansvarig